Zebibyte là gì?

Kiến thức về Zebibyte?

Zebibyte là một đơn vị lưu trữ dữ liệu tương đương với 2 đến công suất thứ 70, hoặc 1.180.591.620.717.411.303.424 byte.

Trong khi một zettabyte có thể được ước tính là 10 ^ 21 hoặc 1.000.000.000.000.000.000.000 byte, một zebibyte chính xác là 1.180.591.620.717.411.303.424 byte. Điều này là để tránh sự mơ hồ liên quan đến kích thước của zettabyte. Một zebibyte là 1.024 exbibyte và đi trước đơn vị đo yobibyte.

Để biết danh sách các đơn vị đo lường khác, hãy xem bài viết Trung tâm Trợ giúp này.

Viết tắt: ZiB

Định nghĩa của Zebibyte trên trang này là định nghĩa gốc của SharTec.eu.
Mục tiêu của SharTec là giải thích thuật ngữ máy tính theo cách dễ hiểu. Chúng tôi cố gắng vì sự đơn giản và chính xác với mọi định nghĩa mà chúng tôi xuất bản. Nếu bạn có phản hồi về định nghĩa Zebibyte hoặc muốn đề xuất một thuật ngữ kỹ thuật mới, vui lòng liên hệ với chúng tôi.